Phim tổng kết hoạt động
Đại Dũng 2017
C

ông ty Đại Dũng chuyên về sắt thép xây dựng các công trình lớn, trọng điểm quốc gia. Phim tổng kết quá trình hoạt động của Đại Dũng năm 2017 được MiO thực hiện quay,  dựng đoạn phim ngắn để tóm tắt lại.

MiO Communications là đơn vị lên ý tưởng kịch bản , ghi hình, dựng hậu kỳ trọn gói.

KHÁCH HÀNG

Công ty Đại Dũng