Giới thiệu MIO, Thực phẩm đóng gói, tinh hoa ẩm thực